image 2023 03 28 153701609

การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
โครงการวิจัย นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของ “ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง และกรรมการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรื่อง นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของ “ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยจากทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566 โดยผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณ์รัตน์ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับด้วยภายหลังการประชุมเยี่ยมชมโครงการ คณะกรรมการฯ ได้ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (NIDA Smart Compact City) และ NIDA Smart Retail Labs (NIDA HUB) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566
การประชุมเยี่ยมชมโครงการวิจัยผู้ขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566