NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

            เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Mr. Jim Huang – Chief Executive Officer จาก Peel Lab Inc. และอาจารย์ด้าน entrepreneurship ณ Kansai University และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดทำวิจัยร่วมกัน การฝึกงานของนักศึกษา ความประสงค์ที่ผู้แทนจาก Peel Lab Inc. จะเดินทางเยือนสถาบัน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกัน