สถานะผู้สมัครใหม่
ลำดับ72
วันที่สมัคร8 August 2023
คณะคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
ชื่อชัยธวัช
นามสกุลg0ibPlbmTbN
อายุ (ปี)26
เพศชาย
มือถือ0987654321
อีเมลEmail hidden; Javascript is required.
ระดับการศึกษา/กำลังศึกษาปริญญาตรี
ชื่อสถาบันราชภัฏ
คณะวิทยาศาทร์
สาขาวิชาวิทย์