Unlocking Success through Communication for Sustainability

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน”

ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน”
(Unlocking Success through Communication for Sustainability)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะการสื่อสารที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแข็งแกร่ง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
.
วิทยากรนำทีมโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแบรนด์เพื่อความยั่งยืน

 • ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Founder & Brand Strategist & Sustainability Advisor The BrandBeing Consultant Co.,Ltd.
 • ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ Managing Director บริษัท อิคซ์เพาด์ จำกัด
 • คุณพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรายงานความยั่งยืน (GRI Certified Sustainability Professional)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คุณอรวรรณ แสงจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมทางหลวง
  และคุณวรินทร์ธร กิจธรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

  หลักสูตรนี้เหมาะกับ…
 • นิสิต นักศึกษา
 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ด้าน:
   • สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
   • พัฒนาอย่างยั่งยืน
   • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 09.00-16.00 น.
ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท*
(*รวมค่าอาหารกลางวันและของว่างช่วงพักเบรค)
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด
.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

รายละเอียดโครงการ

และสแกน QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียน หรือคลิก

คลิกเพื่อลงทะเบียน

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-727-3752 หรือ inbox https://www.facebook.com/NitadeNida
.
พัฒนาหลักสูตร โดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSCM) ร่วมกับ บริษัท อิคซ์เพาด์ จำกัด
.

#นิเทศนิด้า #gscmnida #Expound #CommunicationForSustainability #sustainability #การสื่อสารเพื่อความยั่งยืน #ความยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลดล็อกความสำเร็จด้วยการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน”