image 2023 03 28 135516068

ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Cihan Cobanoglu ตำแหน่ง McKibbon Endowed Chair, Dean of the School of Hospitality and Tourism Management, Director of M3 Center, Director of International Programs, University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

          Prof. Dr. Cihan Cobanoglu ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง Prof. Dr. Cihan Cobanoglu ได้จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาของสถาบันในหัวข้อ “Opportunities for: Double Degree, Exchange Student & Paid Internship” โดยการ Live ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้น Prof. Dr. Cihan Cobanoglu ได้เข้าร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

          นอกจากนี้ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ University of South Florida (USF) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกัน นำโดย Prof. Dr. Cihan Cobanoglu ผู้แทนจาก USF และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ณ คณะการจัดการการท่องเที่ยว อาคารราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา 

ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน
ผู้แทนจาก University of South Florida (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน