image 30

University of Hull เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่  9 มกราคม 2566  ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ  ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์  ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถิติประยุกต์  รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นภา อมรัชกุล อาจารย์คณะสถิติประยุกต์  ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์  คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คุณกิตตินันท์ จงอารี เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ และนางสาวสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Ms. Katy Brough, International Recruitment and Partnerships Manager จาก University of Hull สหราชอาณาจักร ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิติศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในประเด็น การต่ออายุ MOU การแลกเปลี่ยนอาจารย์  field trip การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

University of Hull เยือนสถาบัน
University of Hull เยือนสถาบัน
University of Hull เยือนสถาบัน