University of Central Florida เยือนสถาบัน

University of Central Florida เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ  ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดี คณะสถิติประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ และคณาจารย์จากคณะสถิติประยุกต์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เอื้อวัฒนามงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์  รวมถึง ดร.บงกช เจนจรัสสกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และ ดร.ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  และนางสาวสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Kien Hua, Professor from University of Central Florida (UCF) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในประเด็น research-oriented workshop  เป็นต้น ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 2  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี