Universitas Gadjah Mada เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Universitas Gadjah Mada เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คุณกัลยา มะโนนึก รองผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Wiwit Suryanto – Vice Dean for Research and Community Services, Dr. Nanang Susyanto – Head of the Mathematics Department, Dr. Gunardi- Head of Statistics Laboratory, Dr. Atina Husnaqilati- PIC Poll and Arif Eko Zudanto – Staff of UGM สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเยี่ยมชมศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ณ อาคารเสรีไทย