UCSI University เยือนสถาบัน

UCSI University เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Dato’ Dr. Toh Kian Kok – Group Business Development Advisor จาก UCSI University สหพันธรัฐมาเลเซีย ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดเข้าอันดับ QS World Ranking รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อาทิ Joint research เป็นต้น ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์