การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566

การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัดกิจกรรมการบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ในหัวข้อ “Studies in France and Scholarships & Fellowship and Mobility Programs” ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี นำโดย คุณ Gabrielle Lenormand ตำแหน่ง Head of Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายรายละเอียดทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนวิจัย รวมไปถึงข้อมูลทุนเรียนภาษาฝรั่งเศส พร้อมด้วย คุณ Xavier Grosmaitre ตำแหน่ง Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation คุณ Wanpen Sirapat ตำแหน่ง Budget and Scholarship Coordinator และ คุณJutaporn Kanjanakuha ตำแหน่ง Assistant to Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.campusfrance.org

การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566
การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566
การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566
การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566
การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566
การจัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2566