การอบรมการใช้งาน ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมการใช้งาน ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกอบรมการใช้งาน ChatGPT เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของสำนักวิจัย ส่วนสื่อสารองค์การ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ จำนวนรวม 25 คน ณ ห้อง GSAS SM@RT Lab ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้คำสั่งอย่างง่ายกับ ChatGPT ในการสร้างรูปประโยคด้วย AI-generated Content และ User-Generated Content (UGC) การใช้คำสั่งเพื่อการตรวจสอบภาษา เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงหลักการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือเป็นตัวช่วยในการเขียนเอกสาร การจัดทำเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ