“นิด้า” จัดอบรม พรบ.วินัยการเงินการคลัง

“นิด้า” จัดอบรม พรบ.วินัยการเงินการคลัง

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กองตรวจสอบภายใน และกองคลังและพัสดุ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการดังกล่าว และร่วมตอบข้อซักถามจากบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องของการเงินการคลัง และการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการ