#สิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นและการจำแนกแหล่งที่มาของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
การใช้รังสีซินโครตรอนที่ลดทอนการสะท้อนกลับทั้งหมด
Emission factors of PM2.5 Bounded selected metals
An Application of Artificial Neural Network to Evaluate the Influence of Weather Conditions on the Variation of PM2.5 Bound Carbonaceous Compositions and Water Soluble Ionic Species
Using Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs
ผลกระทบของ PM2.5
1 2 14