#สิ่งแวดล้อม

บริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมัน
การใช้รังสีซินโครตรอนที่ลดทอนการสะท้อนกลับทั้งหมด
An Application of Artificial Neural Network to Evaluate the Influence of Weather Conditions on the Variation of PM2.5 Bound Carbonaceous Compositions and Water Soluble Ionic Species
ความเข้มข้นและการจำแนกแหล่งที่มาของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
ผลกระทบของ PM2.5
Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons
แหล่งที่มาของการจัดสรรโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
Spatial distribution
Ambient PM2.5 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons an
Application of Binary Diagnosti
1 2 4