ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท
ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ
  ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ
 • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น และต้องไม่เป็นผู้ถูกหรือเคยถูกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระงับการให้ทุนใดๆ มาก่อน
 • ผู้สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ทุกระดับจะต้องอยู่ระหว่างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สาขาที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประสงค์ให้ทุนสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้ขอรับทุนที่จัดทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ในวันและเวลาราชการ
 • 02 141 7798 , 02 141 7681
 • research_occ@constitutionalcourt.or.th
 • www.constitutionalcourt.or.th
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)