โครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า”

โครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD

หัวข้อเรื่อง: “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า”

📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

เวลา 10.00 – 12.00 น.

**ลงทะเบียน เวลา 09.30 น.

ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams 💻

🌐 สามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือคลิกลิงก์

https://forms.gle/qRZcqQd69K7p3Drs8https://forms.gle/qRZcqQd69K7p3Drs8

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 727 3605

โครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า”