ท่องเที่ยว นิด้า ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

ท่องเที่ยว นิด้า ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน โดยสามารถคว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเครือข่าย ดังนี้

  1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง ประธานชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลดีเด่น “Thailand Tourism Silver Awards” สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
  2. คุณปาริชาติ สุนทรารักษ์ ผู้นำชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดยโสธร และนักศึกษาปริญญาเอก ท่องเที่ยวนิด้า ได้รับ 2 รางวัลดีเด่น “Thailand Tourism Silver Awards” ประเภทรายการนำเที่ยว และประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

ซึ่งทั้งสองชุมชนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ U2T ตั้งแต่ปี 2563 และสนับสนุนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

สถาบัน ขอชื่นชมการทำงานของ ชุมชนและผศ.ดร.วรรษิดา ที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจนเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้