พิพิธภัณฑ์นิด้า รับ“รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2566

พิพิธภัณฑ์นิด้า รับ“รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2566

            วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2566 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่นต้นแบบในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ