NIDA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

NIDA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ Professor Peter Warr – Emeritus Professor, Crawford School of Public Policy จาก Australian National University ได้เดินทางไปเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการหารือกับ นางสาว อาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถานเอกอัครราชทูตด้วย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการศึกษา และโอกาสที่นักศึกษาไทยจะได้รับทุนการศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย