ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) Hits: 220
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในกิจกรรม "ประชาคม ท่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี" Hits: 296
“นิด้า” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Hits: 296
คณะผู้บริหาร “นิด้า” ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Hits: 225
ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารสถาบันเยี่ยม 'ร้านกาชาดนิด้า' Hits: 335
NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง Hits: 340
Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals Hits: 216
งานเสวนา การถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา Hits: 261
นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG Hits: 201
“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง Hits: 226
ผู้แทนจาก Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือนสถาบัน Hits: 204
NIDA ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม Hits: 293
NIDA มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการมอบสิ่งของเหลือใช้ให้ชุมชนบางเตยล่าง Hits: 217
Gateway to Health, Aging, and Retirement Data in Thailand Hits: 237
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ French National Research Institute for Sustainable Development Hits: 159
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ United States Agency for International Development Hits: 244
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน Hits: 315
นิด้า คว้ารางวัลส่งท้ายปีอีก 1 รางวัลจากกรมการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพงานบริการวิชาการสู่ชุมชน Hits: 296
ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน Hits: 340
"นิด้าสุดเจ๋งคว้า 3 รางวัลใหญ่ร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบ้านสุมาลี (Sumalee Holistic Care)" Hits: 396
“นิด้า” รับมอบตู้ตรวจโควิดระบบชีวนิรภัย จากกลุ่ม LUCAS 8 และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 8 Hits: 239
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ Hits: 355
นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Hits: 252
บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C° Hits: 486
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Hits: 726
บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 486
พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565 Hits: 462
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 Hits: 897
“Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 Hits: 546
เปิดตัวศูนย์ NIDA S2C° ขับเคลื่อน “NIDA Smart City” Hits: 744
โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ลงพื้นที่ชุมชนกรีนปาป้า Hits: 388
สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. เข้าพบผู้บริหารสถาบัน Hits: 380
NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566 Hits: 339
โครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน Hits: 312
“นิด้า” ร่วมนำร่องอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงานจาก “กฟผ.” Hits: 490
ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี Hits: 485
‘นิด้า’ วางพานพุ่มดอกไม้ ‘วันเทคโนโลยีของไทย’ Hits: 402
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma Hits: 428
โครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 Hits: 496
"นิด้า" ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 Hits: 947
คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ Hits: 530
สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS Hits: 576
“นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Hits: 641
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University Hits: 371
สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล Hits: 380
‘นิด้า’ หารือ ‘สจล.’ สร้าง Model การศึกษาอย่างยั่งยืน Hits: 703
‘นิด้า’ จัดงานแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 Hits: 595
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013 Hits: 685
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 Hits: 738
“Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” Hits: 2620