ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน Hits: 297
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 1291
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 1099
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 1142
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1012
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 1264
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 1199
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 1322
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 1365
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 1130
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 1279
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 1174
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 1372
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1607
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 953
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1066
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 1087
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 1244
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 1398
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 1115
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1896
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1139
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 1100
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 1192
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 1544
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 1146
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 1095
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 1128
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 1457
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 1169
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 1286
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1166
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 1171
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 1292
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 1150
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 1255
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 1281
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 1253
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 1082
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1371
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1368
ขอแสดงความยินดี Hits: 1423
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1746
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1356
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 1467
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 1349
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1615
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 1486
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1423
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1536