ติดตาม :        เลือกภาษา THEN การพัฒนาที่ยั่งยืน จะทำให้รูปแบบการพัฒนาของประเทศไทยยังคงอยู่

          การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่เกิดองค์รวมหรือความสมดุล ทำให้คนรุ่นหลังสามารถดำเนินงานกับกลุ่มงานเดิมได้ ถ้ามองตัวอย่างการพัฒนาแบบ “S-Curve” ตัว “S” จะเป็นเหมือนเลขแปด (8) ที่จุดเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายมาประจบกัน ก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ดร.ปวีณ นราเมธกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

          “กฎหมายเป็นเครื่องมือที่จะผลักดันองค์กรหรือการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้โดยบูรณาการประสานศาสตร์อื่น ๆ การทำงานแบบยั่งยืน จะทำให้รูปแบบการพัฒนาของประเทศไทยยังคงอยู่ ไม่ว่าใครที่จะมาทำงาน ก็สามารถทำงานได้อย่างยั่งยืนเสมอ” ดร.ปวีณ นราเมธกุล ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำระบบความคิดที่ได้รับจากงานวิจัยไปใช้บูรณาการให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

Read more: การพัฒนาที่ยั่งยืน จะทำให้รูปแบบการพัฒนาของประเทศไทยยังคงอยู่

แนวโน้มตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวหลังยุคโควิด-19

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่มา : https://thaipublica.org/2023/01/nida-sustainable-move17

 

          การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดทุน ปิดกิจการ รวมไปถึงการเลิกจ้างพนักงานเป็นเวลานาน และถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตาม แต่การฟื้นตัวของตลาดการท่องเที่ยวหลังยุคโควิด-19 ก็ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ จึงอาจส่งผลต่อเนื่องมาสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย ที่จะไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่เช่นกัน

Read more: แนวโน้มตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยวหลังยุคโควิด-19

เราอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมที่ต้อง “พัฒนาอย่างยั่งยืน”

          องค์ความรู้จะเปลี่ยนเป็นปัญญา ที่จะไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เราควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นำองค์ความรู้และปัญญาไปปฏิบัติ พัฒนาตนเอง ในการทำงานและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สิ่งเหล่านั้นจะส่งต่อทำให้สังคมเราอยู่กันได้อย่าง “ยั่งยืน”

 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นายแพทย์ยอด ปิ่นโรจน์” นายแพทย์เชี่ยวชาญประสาทวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

Read more: เราอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมที่ต้อง “พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ทุกวันนี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน”

          ในอดีตเราอาจจะให้ความสำคัญว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ “สำคัญ” แต่ “ไม่เร่งด่วน” แต่ทุกวันนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน” เราจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไป

 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ดร.กล้า มณีโชติ” กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ABEN Engineering Consultants Co.,Ltd)

Read more: ทุกวันนี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน”

การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

โดย ผศ. ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.econ.nida.ac.th

 

ที่มา : https://thaipublica.org/2023/01/nida-sustainable-move16

 

          ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการระบาดเกิดขึ้นได้อีก ทั้งในรูปแบบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตัวเดิม และการระบาดจากเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้จัก ความเป็นไปได้นี้เป็นความเสี่ยงต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่พลวัตของทั้งเศรษฐกิจและสังคมก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

Read more: การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นเรื่อง “ใกล้ตัว” และเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

          ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีอย่างจำกัด การใช้ชีวิตของเรามันมีผลกระทบอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะสามารถรักษาสมดุลหรือทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าที่มันถูกทำลายอย่างไรได้บ้าง 

 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ผศ.ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์” ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

Read more: “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นเรื่อง “ใกล้ตัว” และเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง แต่ การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง

          เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป แต่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง” และพร้อมที่จะมีความสุขร่วมกัน ภายใต้คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “จักรพงษ์ ชินกระโทก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด บริษัท ไฟด์ ฟู้ด มาร์เก็ตเพลส จำกัด และ บริษัท พาเวิร์น ดี จำกัด

 

          “ ‘ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง’ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง” จักรพงษ์ ชินกระโทก ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว สะท้อนมุมมองต่อคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมอธิบายต่อว่า ความยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นชุดความจริง ที่เราทุกคนพร้อมที่จะไปถึงและพร้อมที่จะมีความสุขร่วมกัน ภายใต้คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read more: ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง แต่ การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง

ท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนเศรษฐกิจปีกระต่าย 2566 ประเด็นอะไรที่ควรติดตามบ้าง?

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดา ชิณประทีป จาก ThaiPublica

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

          ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่2566 ผู้อ่านทุกท่าน ขณะนี้สัปดาห์แรกเดือนมกราคมดังนั้นขอโอกาสนี้แลกเปลี่ยนความเห็นเล็กๆน้อยๆสั้นๆ แนวโน้มในปี 2566 นี้ รวมถึงเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากปีที่ผ่านมา

1.ประเด็นแรกเศรษฐกิจโลก

          ประเด็นของเศรษฐกิจโลกที่น่าสนใจในช่วงของปีนี้ที่ยังต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับราคาสินค้า เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ภาพรวม และเรื่องของสงครามยูเครน-รัสเซีย ที่มีผลต่อราคาพลังงาน และสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของทั้งสองประเทศ และยังเกิดความผันผวนทางด้านสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปจนถึงสถานการณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีการทยอยฟื้นตัวจากการระบาดและเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง ทั้งประเทศสหรัฐ จีน อินเดีย ยุโรป รวมไปจนถึงประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงเราด้วย ปีนี้จึงยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งคงจะต้องกระทบประเทศเราเช่นกันเนื่องจากเราเป็นเศรษฐกิจเปิดที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับตลาดโลกดังนั้น สถานการณ์ของตลาดโลกก็ยังคงน่าจับตาต่อไป

Read more: ท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนเศรษฐกิจปีกระต่าย 2566 ประเด็นอะไรที่ควรติดตามบ้าง?