ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?

          การจัดองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจในการ ปกครอง การบริหารงาน การตัดสินใจทั้งหลายไว้ ที่ราชการส่วนกลาง ซึ่งอาจมีการส่งเจ้าหน้าที่ของ ราชการส่วนกลางไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานปลาย

Read more: เป็นมหาวิทยาลัยใน กํากับของรัฐแล้ว ยังอยู่ ภายใต้การควบคุมตรวจ สอบองค์กรภายนอกอยู่ หรือไม่?

ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุวิทย์ เมษินทรีย์

ถึงเวลาที่พวกเราต้องเปิดมุมมองใหม่ มองประเทศไทยใน “แง่บวก” มากกว่ามองใน “แง่ลบ” มองจาก “โอกาส” มากกว่ามองจาก “วิกฤติ” ใช้การ “วิเคราะห์” ด้วยข้อมูลและตัวเลข มากกว่าการ “วิจารณ์” ด้วยอารมณ์และความรู้สึก

Read more: ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“NO Gift Policy" นโยบายต่อต้านการการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต

          งดรับ งดให้ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต ขอขอบคุณความปรารถนาดีและมิตรไมตรีวิตของท่าน

          ตามนโยบาย NO Gift Policy ของสถาบัน ที่ให้งดรับของขวัญทุกชนิด โดยเปลี่ยนเป็น การให้เพื่อตอบแทนสังคมแทน ทําให้ผู้เขียน นึกถึงเรื่องการกระทําผิดฐาน “เจ้าพนักงาน เรียกหรือรับสินบน” ซึ่งเป็นฐานความผิด ตามกฎหมายอาญา และมีอัตราโทษที่รุนแรง มาก โดยอัตราโทษเริ่มต้นตั้งแต่จําคุกห้าปี ไปจนถึงอัตราโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต กันเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีค่าปรับที่สูงถึง หลักหลายแสนบาทด้วย จะผิดฐาน “เจ้า พนักงานเรียกหรือรับสินบน” ได้นั้น มีหลัก พิจารณาสําคัญเพียงใด ? ผู้เขียนขอสรุป สันกระชับภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ดังนี้

Read more: “NO Gift Policy" นโยบายต่อต้านการการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต

ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา

          ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต จนสามารถสร้างศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลลำปางเป็น อันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุขในภาคเหนือ

อธิษฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง
ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 17 และ NIDA 8 ลำพูน