ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project and Budget Management System : PBM)


ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project and Budget Management System : PBM) เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินการด้านงบประมาณตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ การติดตามการดำเนินการของโครงการ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานข้อมูลสามารถทราบถึงสถานะของโครงการได้ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ การดำเนินการบรรลุผลมากน้อยเพียงใด