ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ(Quality Assurance Information System : QAIS)


ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ(Quality Assurance Information System : QAIS) เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ บุคลากรของสถาบัน ข้อมูลด้านการเรียน การสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ผลงานวิจัย กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน และยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) การเชื่อมโยงข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์จากระบบบริการการศึกษา