ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน Hits: 150
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 1095
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 925
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 977
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 860
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 1007
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 1035
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 1122
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 1117
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 959
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 1043
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 943
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 1053
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1393
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 769
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 892
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 895
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 1060
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 1173
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 931
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1597
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 974
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 927
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 1000
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 1194
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 966
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 913
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 968
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 1245
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 991
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 1076
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 996
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 982
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 1092
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 966
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 1046
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 1047
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 1078
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 918
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1147
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1184
ขอแสดงความยินดี Hits: 1243
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1469
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1124
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 1234
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 1143
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1389
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 1270
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1237
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1346