ติดตาม :        เลือกภาษา THEN โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 


 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email : [email protected]