ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



NIDA for All >> ก้าวต่อไปของนิด้า

แถลงผลงาน "ผู้บริหารสถาบัน" รอบ 6 เดือน

สวัสดีประชาคมชาวนิด้าทุกท่านค่ะ

           นับตั้งแต่ผู้บริหารสถาบันชุดใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยการนำพา “นิด้า” พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและก้าวย่างที่สำคัญของประชาคมนิด้า ทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็น “สถาบันสร้างสรรค์ปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล”

           จากผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการและกิจการนานาชาติ งานแผนและชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านการบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล ดังที่ผู้บริหารสถาบันได้แถลงผลงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลายงานประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นรูปธรรม เห็นอนาคตอย่างชัดเจน

           หลังจากนั้นได้กล่าวถึง “NIDA for All >> ก้าวต่อไปของนิด้า” ในด้านต่าง ๆ และความ ท้าทายที่จะต้องฝ่าฟัน เพื่อให้ประชาคมทราบทิศทางในอนาคต ความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เกิดจากพลังความร่วมมือของพวกเราทุกคนที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาความสามารถ เพื่อให้สถาบันมีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

           ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านกรรมการสภาสถาบัน ที่ปรึกษา ทีมงาน หน่วยงาน คณะ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ร่วมกันสนับสนุนและช่วยกันขับเคลื่อน และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อธิการบดี

 



Download PDF  E - book