ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


 รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Information and Computer Science), Keio University, Japan
 • M.Sc. in Engineering (Information and Computer Science), Keio University, Japan
 • B.Eng in Computer Engineering (Hons), Chulalongkorn University, Thailand

 

สาขาที่เชียวชาญ

 • Computer Vision, Augmented Reality, Artificial Intelligence

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2562   รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2559 – 2562      อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2558 – 2560    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   คอลัมนิสต์ (คอลัมน์รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • พ.ศ. 2555 – 2557   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2555    นักวิเคราะห์ข่าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล
 • พ.ศ. 2554 – 2556    คอลัมนิสต์ (คอลัมน์ iTech ๓๖๐°) นิตยสารผู้จัดการ ๓๖๐ องศา
 • พ.ศ. 2552 – 2557    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต