ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 

ผศ.ดร.อาแว. มะแส

 คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ช่องทางติดต่อ

โทร. 02 727 3573

 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Development Studies จาก  University of Bath ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ปริญญาโท Master of Agricultural Science สาขา Rural Development, Administration & Management จาก University of Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุขและการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน

ประวัติการทำงาน

  • 2552-2554 ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • 2554-2556 ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
  • 2556-2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • 2562-ปัจจุบัน คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม