ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 43 : 13 กุมภาพันธ์ 2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565  ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

          โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งดังกล่าว สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) 

ได้แก่  นายสมชัย  จิตสุชน

2. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ได้แก่  ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

3. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ได้แก่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม จันทร์แก้ว

 

          ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 2,024 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 129 คน และระดับปริญญาโท 1,895 คน

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง