ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14

วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หัวข้อการอบรม

 • ความเสี่ยงของอนาคตการศึกษาไทยหลัง Pandemics
 • กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 • การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน AUN-QA
 • Design Thinking เพื่อการบริหารสถาบันการศึกษา
 • หลักการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
 • การบริหารงบประมาณสถาบันการศึกษา
 • การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นผู้นำ
 • เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในโลกอนาคต
 • การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเข้าสู่ SDGs
 • ศึกษาดูงาน
 • กิจกรรมสัมพันธ์

 

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

facebook.com/trainingnida

www.training.nida.ac.th

Line @trainingnida

Tel.0-2727-3213-14,31

Mobile : 082-790-1952

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


 • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


 • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง