ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นเพื่อการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ รุ่นที่ 2

การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นเพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 2

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ zoom และ

วันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หัวข้อการอบรม

 • การบริหารคนในยุค Next Normal
 • การทำงานสู่ยุคดิจิทัล
 • การกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับต้น (PDPA Compliance)
 • การบริหารการจัดการความขัดแย้งในองค์กรและทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English)
 • การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
 • การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์
 • การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล
 • การบริหารข้อมูลชีวิตและงานด้วยเทคนิค BigData
 • ศึกษาดูงานองค์การต้นแบบด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยียุคใหม่

 

ค่าลงทะเบียน 13,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

facebook.com/trainingnida

www.training.nida.ac.th

Line @trainingnida

Tel.0-2727-3213-14,31

Mobile : 082-790-1952

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


 • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


 • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง