ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


 
 • แผนดำเนินงานประจำปี

  • O11
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  • O12
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • O13
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • O14
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • O15
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  • O16
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • O17
 • E - Service

 
 
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • O23
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • O24
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • O25
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  • O26
 
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • O27
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • O28
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • O29
 
 
 
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี

  • O34
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • O35
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • O36
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  • O37
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • O38
 
 
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • O42
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • O43