ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1

          ด้วยสถาบันจะเริ่มดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยต้องการให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นแนวทางกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถาบันได้จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๓๓ คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี คณะกรรมการ KM คณะทำงาน KM บุคลากรของสถาบัน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมหลักในวันดังกล่าว ประกอบด้วย การ นำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) และการชี้แจงกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี จำนวน 6 ครั้งที่จะดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง