ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน NIDA for ALL KICKOFF! รวม "พลัง" สร้างสรรค์ "นิด้า” ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่าน MS TEAMS นำทีมโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การพลิกโฉมอย่างยั่งยืน

          รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบัน ให้สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการในอนาคต

          พร้อมกันนี้ ทีมผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ประกอบไปด้วย  รักษาการแทนอธิการบดี  และรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ , รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล , รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ , ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงทิศทาง กรอบการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

          ซึ่งในช่วงท้ายของการสนทนาได้มีการตอบข้อซักถามจากประชาคมนิด้า ที่ส่งเข้ามาทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รวบรวมข้อคำถามส่งให้ทางผู้ดำเนินรายการ และทีมผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบประชาคมนิด้าอย่างครบถ้วน และครอบคลุมในทุกประเด็น

          ทิ้งท้ายก่อนจบงานในวันนี้ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรนิด้า ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY เปลี่ยนการ "รับ" เป็นการ "ให้" เพื่อสร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กรในด้าน "ซื่อสัตย์สุจริต" (Integrity) อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันต่อไป

          การจัดงาน NIDA for ALL KICKOFF! ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นและก้าวย่างที่สำคัญของประชาคมนิด้า ทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นเสาหลักทางปัญญาของสังคม สร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

 

"WISDOM for Sustainable Development"

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#NIDAforALLKICKOFF

#รวมพลังสร้างสรรค์นิด้า

#NIDA #NIDAThailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง