ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

      1. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

      2. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

      3. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

      4. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

 

•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล)

      1. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)