ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะนิติศาสตร์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
•   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

 

ติดต่อคณะนิติศาสตร์ โทร. 027273658 , 027273661

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)