ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะการจัดการการท่องเที่ยว


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

     -  สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

     -  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

     -  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง

     -  สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณโกวิทย์ โทร. 02 727 3377 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)