ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Grand opening “GSAS SM@RT Lab” เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง คณะสถิติประยุกต์

          เปิดตัว GSAS SM@RT Lab ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง คณะสถิติประยุกต์ ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคใหม่ สัมผัสเทคโนโลยีจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

          วันนี้ (27 มกราคม 2566) ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล เดินทางเข้าร่วมงานเปิดตัว GSAS SM@RT Lab ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องเรียนยุคใหม่ คณะสถิติประยุกต์ โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง GSAS SM@RT Lab ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง GSAS SM@RT Lab โดยคณะสถิติประยุกต์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นในพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (Data Analytic and Data Science) และระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) รวมทั้งพัฒนาห้องฝึกอบรมและศูนย์สอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญสำหรับการเรียน การสอบ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          โดยศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางดังกล่าวนี้ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ กล่าวว่า เกิดจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสนับสนุนการปฏิรูปดิจิทัลไทยแลนด์ ประกอบกับคณะสถิติประยุกต์ นิด้า ได้จัดให้มีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ดังกล่าว เป็นแหล่งผลิตบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง GSAS SM@RT Lab แห่งนี้ขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]