ติดตาม :        เลือกภาษา THEN บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

         หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ กับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City Center หรือ NIDA S2C° วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ทางศูนย์ NIDA S2C° ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA S2C° และอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ NIDA S2C° และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์