ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

witchuda 1

รศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 66-2-727-3129

อีเมล. witchuda.s@nida.ac.th

การศึกษาและหลักสูตร

  • Ph.D. (Natural Resources and Environment), University of Michigan, USA
  • M.S. (Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, Thailand
  • ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม , การเมืองและการอภิบาลสิ่งแวดล้อม , โลกาภิบาลสิ่งแวดล้อม , ธุรกิจสีเขียว

การทำงาน

  • รองศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
  • ประธานสภาคณาจารย์