รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Dr. Wisakha Phoochinda

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3332

การศึกษาและหลักสูตร

 • กุมภาพันธ์ 2543 – มิถุนายน 2546 Ph.D. in Chemical Engineering Department of Chemical Engineering and Technology Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London
 • พฤษภาคม 2540 – พฤษภาคม 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( GPA 3.87) สาขาวิชาปิโตรเคมี ( International Program) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มิถุนายน 2536 – เมษายน 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • ตุลาคม 2546 – 2564 อาจารย์ประจำ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • สิงหาคม 2546 – กันยายน 2546 นักวิจัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตุลาคม 2544 – พฤษภาคม 2546 Laboratory Demonstrator Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London
 • ตุลาคม 2544 – ธันวาคม 2544 Research Assistant Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London
 • พฤศจิกายน 2542 – มกราคม 2543 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย