ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

NIDA2 1132 1

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ