อธิการบดี

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

อธิการบดี

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3331 02-377-7505

การศึกษาและหลักสูตร

 • Ph.D. (Administrative Studies) York University แคนาดา
 • M.E.S. (Information Management) York University แคนาดา
 • Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์
 • M.P.A. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • B.A. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • องค์การและการจัดการสมัยใหม่
 • การจัดการนวัตกรรมในองค์การ
 • งบประมาณภาครัฐ

การทำงาน

 • อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม
 • อนุกรรมการบริหารเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กองบรรณาธิการ วารสารสมาคมนักวิจัย (Journal of the Association of Researchers) (ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • Reviewer วารสาร Heliyon Journal, Scimago Quartile 1.
 • Reviewer วารสาร Foresight สำนักพิมพ์ Emerald, Scimago Quartile 2.
 • Reviewer วารสาร Economic Research สำนักพิมพ์ Routledge, Scimago Quartile 2.

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการประจำสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Ph.D. Program in Development and Governance
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการกลางสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำระบบและข้อบังคับว่าด้วยนโยบายและแผนการประกันคุณภาพและความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • ผู้อำนวยการกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร International Master Program in Public and Private Management

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสวัสดิการข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.
 • Adjunct Professor, Airlangga University, Surabaya, Indonesia
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ในกรรมาธิการปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • อนุกรรมการเทคนิคสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • กรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม
 • กรรมการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ใน ก.พ.อ.
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ใน ก.พ.อ.
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (รัฐวิสาหกิจสังกัด กทม.)
 • กรรมการพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุน สำนักงานศาลปกครอง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • กรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใส กรมศุลกากร
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • อนุกรรมการติดตามและกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการ “ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” จำนวน 15 โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 11 ตุลาคม 2553.
 • กรรมการพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ 45/2552 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552.
 • ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดวางระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐของส่วนราชการ (PSO)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • เลขานุการและอนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • รักษาการหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ สำนักงบประมาณ (2542-43)
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและตัวแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการบริหารเงินสดของกรมบัญชีกลาง
 • ตัวแทนสำนักงบประมาณเจรจาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) ในการจัดเตรียม Letter of Intent และเงื่อนไขโครงการเงินกู้