คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

tatchawan kanitpong

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3927 , 02 727 3968

การศึกษาและหลักสูตร

  • 2537 ปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไทย)
  • 2540 ปริญญาโท – Master of Arts(Economics) Eastern Michigan University (สหรัฐอเมริกา)
  • 2544 ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy(Economics) University of Wisconsin – Milwaukee (สหรัฐอเมริกา)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  • การเงิน (Finance)

การทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
  • กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ RMBA, Eng-MBA ภาคพิเศษ EMBA, Y- MBA, Flex, Pro-MBA, A-MBA, Inter, FIRM, Ph.D, CBI
  • กรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB, EQUIS, AMBA, , Engage EdPex, AUN-QA