คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Dr.Sorasart Sukcharoensin

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3192 , 02 727 3178

การศึกษาและหลักสูตร

 • D.B.A. (Finance), Thammasat University
 • M.S. (Administration), Boston University
 • B.B.A. (Marketing), Assumption University
 • B.E. (Business Economics), Sukhothai Thammathirat Open University
 • Advanced Graduate Certificate (Administration and Management), Harvard University
 • SFHEA (UK Professional Standards Framework), Advance HE

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Capital Market Development
 • Corporate Governance
 • Investment Analysis

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • พ.ศ. 2564 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561-2564 ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • พ.ศ. 2558-2560 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2556-2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2556-2561 ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2555-2556 ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2551-2555 ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์