รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

Dr. Sombat Kusumavalee

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3339

การศึกษาและหลักสูตร

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต 2531 ม.ธรรมศาสตร์(เกียรตินิยม (รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล) การเมืองการปกครอง)
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 2537 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • Ph.D. (Management Learning) 2549 Lancaster University, UK

การทำงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม โครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษา โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศาลปกครอง
 • ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (2560)
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสาร “คน” สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)