รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 0-2727-3333

อีเมล. prapon.s@nida.ac.th

การศึกษาและหลักสูตร

 • .. 2542 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จาก Sam Houston State University มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ..2550
 • .. 2545 หลักสูตรการฝึกอบรมเอฟบีไอ จากสถาบันฝึกอบรมเอฟบีไอ (FBI Academy) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • .. 2542 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูลข้อสนเทศ จาก Syracuse University มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • .. 2537 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • .. 2532 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์(Public Administration)
 • ระเบียบวิธีวิจัย, การวิจัยดำเนินงาน(Operations Research)
 • อาชญาวิทยา (Criminology)

การทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา ( พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
 • รองคณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) คณาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สารวัตรภาควิชาการป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ – ฯลฯ