ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

รศ.ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 0 2727 3085

อีเมล. pramote@as.nida.ac.th

การศึกษาและหลักสูตร

 • 2538 ปริญญาตรี – Bachelor of Science(Computer and Systems Engineering) Rensselaer Polytechnic Institute (สหรัฐอเมริกา )
 • 2539 Master of Engineering, Computer and Systems Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute (สหรัฐอเมริกา )
 • 2544 ปริญญาโท – Master of Science(Electrical and Computer Engineering) Georgia Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา )
 • 2547 ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Electrical and Computer Engineering) Georgia Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา )

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์ (Computing)
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)
 • การออกแบบระบบ (System Design)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
 • การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
 • เครือข่าย,โครงข่าย (Networks)
 • ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Only)
 • การพัฒนาฮาร์ดแวร์จำแนกไว้ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Hardware development should be Classified with The Engineering Fields)
 • ไฟฟ้า (Electricity)
 • อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)