คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ploy suebvises

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3880

การศึกษาและหลักสูตร

 • พ.ศ. 2549 Doctor of Philosophy (Development Administration) National Institute of Development Administration, Thailand
 • พ.ศ. 2540 Master of Arts (Organization Studies) University of Warrick, UK
 • พ.ศ. 2537 Master of Public Administration. University of Southern California, USA
 • พ.ศ. 2533 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Organization Studies: Organization Theory, Organizational Behavior
 • Human Resource Management and Development
 • Development studies: Social Capital, Sustainable Development
 • Ethics and Good Governance

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2564)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์อุดรธานี (ต.ค. 2558 – ก.ย. 2561)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2558)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์สุราษฎร์ธานี (ต.ค. 2552 – ก.ย. 2555)
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารตำรา (ต.ค. 2551 – ก.ย. 2552)