ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

ผศ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-727-3796

อีเมล. pop.peerapon@gmail.com

การศึกษาและหลักสูตร

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
 • Master of Laws in International Environmental Law, Macquarie University (2556)
 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2561)
 • Doctor of Philosophy in Law, Macquarie University (2562)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environmental Law)
 • กฎหมายการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (Ecologically Sustainable Development Law)
 • กฎหมายว่าด้วยมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural and Cultural Heritage Law)
 • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ (Law on Pollution Control)

การทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
 • บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management)

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์